रोग निदानात्मक सेवाहरु

  • अल्ट्रासाउण्ड
  • प्याथोलोजी ल्याव
  • ई.सि जी
  • एक्सरे
  • फिजियो थेरापी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *